Szukaj:

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym Zgromadzeniu

Wpis dodano: 2012-08-16

Rozdzial I
Postanowienia ogólne
§ 1


1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, z pózn. zm.).
2. Terenem dzialania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów Unii Europejskiej.
3. Siedziba Klubu miesci sie w Katowicach.

Rozdzial II
Cel Klubu i sposoby jego realizacji
§ 2

Celem dzialania Klubu jest krzewienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko pojetego bezpieczenstwa maszyn, urzadzen i procesów przemyslowych.

§ 3

Klub realizuje swój cel poprzez:
a) Tworzenie licznych plaszczyzn wymiany informacji na temat bezpieczenstwa maszyn, urzadzen i procesów przemyslowych pomiedzy czlonkami Klubu,
b) Aktywne propagowanie idei bezpieczenstwa maszyn, urzadzen i procesów przemyslowych wlacznie ze wspólpraca z osrodkami edukacyjnymi,
c) Budowanie kultury wspólpracy pomiedzy róznymi srodowiskami na plaszczyznie bezpieczenstwa maszyn, urzadzen i procesów przemyslowych,
d) Podnoszenie swiadomosci we wszystkich grupach zawodowych, które sa odpowiedzialne za stan bezpieczenstwa lub moga miec na niego wplyw w zakresie wagi problemów zwiazanych z uzyskiwaniem przez maszyny, urzadzenia i procesy przemyslowe wlasciwego poziomu bezpieczenstwa.

Rozdzial III
Czlonkowie Klubu, ich prawa i obowiazki
§ 4

Czlonkowie Klubu dziela sie na:
a) Czlonków zwyczajnych,
b) Czlonków honorowych,
c) Czlonków wspierajacych.

§ 5


Czlonkiem zwyczajnym oraz honorowym Klubu moze byc obywatel Rzeczypospolitej Polskiej albo cudzoziemiec, w tym nie majacy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6


Czlonkiem wspierajacym Klubu moze byc osoba fizyczna lub osoba prawna krajowa albo zagraniczna, zainteresowana dzialalnoscia Klubu, która wspiera jego dzialalnosc w zakresie realizacji celu statutowego w formie materialnej badz niematerialnej.

§ 7


1. Czlonków zwyczajnych i wspierajacych przyjmuje w drodze uchwaly Zarzad na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji.
2. Od decyzji Zarzadu przysluguje odwolanie do najblizszego Walnego Zebrania Czlonków, wnoszone za posrednictwem Zarzadu w terminie 14 dni od doreczenia uchwaly.

§ 8


1. Czlonkowie zwyczajni maja prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu,
b) zglaszania opinii i wniosków pod adresem organów Klubu,
c) zaskarzania do Walnego Zebrania Czlonków uchwaly Zarzadu o skresleniu z listy czlonków,
d) brania czynnego udzialu w dzialalnosci statutowej Klubu,
e) zglaszania wniosków co do dzialalnosci Stowarzyszenia.
2. Czlonkowie wspierajacy oraz czlonkowie honorowi posiadaja prawa okreslone w ust. 1 lit. b).

§ 9


1. Z zastrzezeniem ust. 2 czlonkowie Klubu zobowiazani sa do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwal organów Klubu,
b) podania Zarzadowi Klubu aktualnego adresu korespondencyjnego – pocztowego i poczty elektronicznej,
c) regularnego oplacania skladek i innych swiadczen pienieznych,
d) aktywnego uczestniczenia w statutowej dzialalnosci Klubu,
e) dbania o rozwój Klubu i jego dobre imie,
f) dbania o majatek Klubu.
2. Czlonkowie honorowi zwolnieni sa z obowiazku placenia skladek czlonkowskich.
3. Czlonkostwo honorowe zostaje nadane przez Walne Zebranie Czlonków za wybitne osiagniecia dla Stowarzyszenia.
4. Czlonkostwo honorowe jest bezterminowe.

§ 10


Zawiadomienia czlonka Klubu mozna dokonywac za pomoca poczty elektronicznej na adres wskazany przez czlonka Klubu lub w innej formie pozwalajacej czlonkowi na zapoznanie sie z jego trescia.

§ 11


1. Utrata czlonkostwa w Klubie nastepuje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynaleznosci do Klubu, zgloszonej na pismie Zarzadowi,
b) smierci czlonka bedacego osoba fizyczna, utraty przez niego zdolnosci do czynnosci prawnych albo pozbawienia go praw publicznych,
c) utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspierajacego,
d) wykluczenia czlonka na skutek uchwaly Zarzadu z powodu nieusprawiedliwionego niewypelniania obowiazków czlonkowskich, w tym w szczególnosci z powodu zalegania z zaplata skladek czlonkowskich przez okres dluzszy niz trzy miesiace.
2. W zwiazku ze stwierdzona utrata czlonkostwa na podstawie ust. 1 lit. a-c, Zarzad Klubu dokonuje skreslenia czlonka z listy czlonków. Skreslenie z listy czlonków w razie podjecia uchwaly o wykluczeniu czlonka nastepuje po wyczerpaniu przewidzianego w niniejszym Statucie trybu odwolawczego.

§ 12


1. O wykluczeniu czlonka orzeka Zarzad Klubu w formie uchwaly zawierajacej uzasadnienie decyzji podjetej w przedmiocie wykluczenia oraz pouczenie o przyslugujacemu czlonkowi prawie do zlozenia odwolania.
2. Od decyzji Zarzadu przysluguje odwolanie do najblizszego Walnego Zebrania Czlonków, wnoszone za posrednictwem Zarzadu w terminie 14 dni od doreczenia uchwaly.

Rozdzial IV
Wladze Klubu
§ 13

1. Wladzami Klubu sa:
a) Walne Zebranie Czlonków,
b) Zarzad,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wladz wybieralnych Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa sie w glosowaniu tajnym bezwzgledna wiekszoscia glosów.

§ 14


1. Walne Zebranie Czlonków jest najwyzsza wladza Klubu i moze byc zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Czlonków zwolywane jest przez Zarzad raz na rok i powinno odbyc sie do konca czerwca kazdego roku dzialalnosci. Zarzad zawiadamia o terminie Walnego Zebrania Czlonków za pomoca poczty lub srodkami komunikacji elektronicznej na 30 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Czlonków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków zwolywane jest przez Zarzad:
a) z wlasnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogólu czlonków.
4. Zarzad zawiadamia o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków za pomoca poczty lub srodkami komunikacji elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków odbywa sie nie pózniej niz w ciagu miesiaca od zgloszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonków obraduje wylacznie nad sprawami, dla których zostalo zwolane.
6. W Walnym Zebraniu Czlonków udzial biora z glosem stanowiacym czlonkowie zwyczajni, a z glosem doradczym czlonkowie wspierajacy.

§ 15


Do wylacznej kompetencji Walnego Zebrania Czlonków Klubu nalezy:
a) okreslenie kierunków dzialalnosci statutowej i ewentualnej dzialalnosci gospodarczej Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Zarzadowi Klubu,
d) wybór i odwolywanie wszystkich wladz Klubu,
e) podejmowanie uchwal o zmianie Statutu lub rozwiazaniu Klubu,
f) rozstrzyganie odwolan od decyzji Zarzadu w sprawach wykluczenia lub skreslenia czlonka,
g) uchwalanie obowiazujacych w Klubie procedur i regulaminów,
h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Czlonków Klubu,
i) nadawanie czlonkostwa honorowego,
ii) uchwalanie budzetu,
iii) uchwalanie wysokosci skladek czlonkowskich oraz innych swiadczen na rzecz Klubu,
iv) podejmowanie uchwal w kazdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzezonych do kompetencji innych wladz Klubu.

§ 16


1. Zarzad Klubu sklada sie z 4 do 5 czlonków.
2. Zarzad jest powolany do kierowania cala dzialalnoscia Klubu zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania Czlonków oraz reprezentuje Klub na zewnatrz.
3. Zarzad wybierany jest przez Walne Zebranie Czlonków zwykla wiekszoscia glosów na kadencje 2 lat, przy czym mandaty czlonków Zarzadu wygasaja wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków w roku kalendarzowym nastepujacym po roku, w którym uplywa kadencja Zarzadu. Prawo do zglaszania kandydatów przysluguje kazdemu czlonkowi zwyczajnemu oraz honorowemu. Zarzad jest wybierany w glosowaniu tajnym.
4. Zarzad Klubu wybiera ze swego grona przewodniczacego noszacego miano Prezesa oraz przydziela funkcje pozostalym czlonkom Zarzadu.
5. W sklad zarzadu wchodza co najmniej:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik.
6. W razie gdy ilosc czlonków Zarzadu ulegnie zmniejszeniu ponizej liczby przewidzianej w § 16 ust. 1 Statutu, pozostali czlonkowie Zarzadu lub Komisja Rewizyjna zwoluje niezwlocznie Walne Zebranie Czlonków w celu uzupelnienia jego skladu. Walne Zebranie Czlonków odbywa sie w ciagu 4 tygodni od jego zwolania.

§ 17


Poza uplywem kadencji zgodnie z §16 ust. 2 mandat czlonka Zarzadu wygasa z chwila:
a) rezygnacji,
b) smierci albo utraty pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
c) podjecia uchwaly przez Walne Zebranie Czlonków o odwolaniu go z pelnionej funkcji. Decyzja jest ostateczna.

§ 18


Do zadan Zarzadu nalezy:
a) kierowanie biezaca dzialalnoscia Klubu,
b) realizacja celów Klubu,
c) reprezentowanie Klubu wobec osób trzecich, w tym zaciaganie zobowiazan majatkowych,
d) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Czlonków,
e) sporzadzanie planów pracy i budzetu,
f) podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciazaniu majatku Klubu,
g) reprezentowanie Klubu na zewnatrz,
h) zwolywanie Walnego Zebrania Czlonków,
i) przyjmowanie i skreslanie czlonków,
j) rozstrzyganie sporów wewnetrznych,
k) zarzadzanie majatkiem Klubu,
l) inne sprawy przekazane przez Walne Zebranie Czlonków, Statut lub ustawe.

§ 19


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnetrznej i sklada sie z 3 do 4 czlonków. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga pelnic funkcji w innych wladzach Klubu, ani byc jego pracownikami. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczacy wybierany przez czlonków Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Czlonków zwykla wiekszoscia glosów na kadencje 2 lat, przy czym mandaty czlonków Komisji Rewizyjnej wygasaja wraz z odbyciem zwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków w roku kalendarzowym nastepujacym po roku, w którym uplywa kadencja Komisji Rewizyjnej. Prawo do zglaszania kandydatów przysluguje kazdemu czlonkowi zwyczajnemu oraz honorowemu. Komisja Rewizyjna jest wybierana w glosowaniu tajnym.
3. W razie gdy liczba czlonków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu ponizej liczby przewidzianej w § 19 ust. 1 Statutu, Zarzad zwoluje Walne Zebranie Czlonków w celu uzupelnienia jej skladu. Walne Zebranie Czlonków odbywa sie w ciagu 4 tygodni od jego zwolania.

§ 20


Poza uplywem kadencji zgodnie z §19 ust. 2 mandat czlonka Komisji Rewizyjnej wygasa z chwila:
a) rezygnacji,
b) smierci albo utraty pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych,
c) podjecia uchwaly przez Walne Zebranie Czlonków o odwolaniu go z pelnionej funkcji. Decyzja jest ostateczna.

§ 21


Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy:
a) kontrola dzialalnosci Zarzadu,
b) skladanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Czlonków,
c) prawo wystapienia z wnioskiem o zwolanie Walnego Zebrania Czlonków oraz zebrania Zarzadu,
d) skladanie wniosków o absolutorium dla wladz Klubu,
e) skladanie sprawozdan ze swojej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonków,
f) inne sprawy przekazane przez Walne Zebranie Czlonków, Statut lub ustawe.

Rozdzial V,br> Reprezentacja Klubu oraz warunki waznosci uchwal
§ 22

1. Klub jest reprezentowany przez dwóch lacznie dzialajacych czlonków Zarzadu.
2. Do zawierania umów, udzielania pelnomocnictwa i skladania innych oswiadczen woli, w szczególnosci w sprawach majatkowych wymagane sa podpisy dwóch czlonków Zarzadu.

§ 23


1. Uchwaly Walnego Zebrania Czlonków zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania w glosowaniu jawnym oprócz spraw personalnych.
2. Na wniosek Czlonka Klubu mozna wprowadzic glosowanie tajne.

§ 24


1. Uchwaly Zarzadu zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków w glosowaniu jawnym oprócz spraw personalnych. W razie równowagi glosów rozstrzyga glos Prezesa.
2. Uchwaly Zarzadu moga byc podejmowane w jeden ze wskazanych nizej sposobów:
a) na posiedzeniach Zarzadu, na które zaproszeni zostali wszyscy jego czlonkowie,
b) pisemnie,
c) za pomoca srodków komunikacji elektronicznej.

§ 25


1. Uchwaly Komisji Rewizyjnej zapadaja zwykla wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków w glosowaniu jawnym oprócz spraw personalnych. W razie równowagi glosów rozstrzyga glos Przewodniczacego.
2. Uchwaly Komisji Rewizyjnej moga byc podejmowane w jeden ze wskazanych nizej sposobów:
a) na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, na które zaproszeni zostali wszyscy jej czlonkowie,
b) pisemnie,
c) za pomoca srodków komunikacji elektronicznej.

Rozdzial VI
Finansowanie, skladki czlonkowskie
§ 26

1. Zródlami finansowania Klubu sa:
a) skladki czlonkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z majatku Klubu,
d) ofiarnosc publiczna pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych.
2. Wysokosc skladek czlonkowskich oraz tryb ich uiszczania ustalane sa przez Walne Zebranie Czlonków.

Rozdzial VII
Zmiana Statutu
§ 27

Zmiana Statutu wymaga uchwaly Walnego Zebrania Czlonków podjetej bezwzgledna wiekszoscia glosów przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

Rozdzial VIII
Rozwiazanie Klubu
§ 28

1. Rozwiazanie Klubu wymaga uchwaly Walnego Zebrania Czlonków podjetej kwalifikowana wiekszoscia dwóch trzecich glosów przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.
2. Uchwala o rozwiazaniu Klubu okresla tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma byc przeznaczony majatek Klubu i wyznacza likwidatora.

Rozdzial IX
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Załączniki:
Typ Plik Rozmiar
  Statut 2012...  126.66 KB 

kategoria: Statut

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.9/10 (171 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: