Szukaj:

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po V Sympozjum

Wpis dodano: 2009-04-27

Artykuł 1. Nazwa.

1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".
1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych.
1.3. Zewnętrznymi oznakami Klubu są Logo i Znaczek Klubowy. Są one zamieszczone i opisane w Załączniku nr 1 niniejszego Statutu.
1.4. W niniejszym statucie Klub "PARAGRAF 34" jest nazywany Klubem.

Artykuł 2. Misja i cele.

2.1. Misją Klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych oraz urządzeń i procesów przemysłowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oraz propagowanie idei bezpieczeństwa związanego z maszynami w środowiskach, menedżerskich, pełnomocników systemów jakości, inwestycji, BHP i pracowników utrzymania ruchu.
2.2. Klub stawia sobie następujące cele:

 • podnoszenie świadomości wagi problemów związanych z uzyskiwanie przez maszyny, urządzenia i procesy przemysłowe właściwego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich grupach zawodowych, które są za stan rzeczy odpowiedzialne lub mogą mieć na niego wpływ,
 • kreowanie roli inżyniera utrzymania ruchu i inżyniera projektu, jako osób, które z racji kwalifikacji zawodowych są predestynowane do zapewniania realizacji potrzeb w zakresie układów bezpieczeństwa,
 • budowanie kultury współpracy pomiędzy środowiskami inżynierskimi, menedżerskimi, służb BHP, inwestycji, nadzoru rynku i pracowników systemów jakości na płaszczyźnie bezpieczeństwa maszyn urządzeń i procesów przemysłowych,
 • tworzenie licznych płaszczyzn wymiany informacji pomiędzy członkami wymienionych wyżej środowisk w formie spotkań, sympozjów, konferencji, wortali internetowych itd.
 • aktywne propagowanie idei bezpieczeństwa maszyn urządzeń i procesów przemysłowych włącznie ze współpracą z ośrodkami edukacyjnymi.
 • aktywną współpracę z Urzędami, Inspekcjami i Instytucjami, które posiadają
  w zakresie swojej działalności problematykę bezpieczeństwa technicznego,
  a w szczególności z:
  - Urzędem Dozoru Technicznego
  - Państwową Inspekcją Pracy
  - Polskim Komitetem Normalizującym,
  - Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
  - Państwowym Instytutem Badawczym

Artykuł 3. Członkostwo.

3.1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która posiada przekonanie, co do wagi problemu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
3.2. Członkiem Klubu może zostać każda osoba prawna, której uprawniona reprezentacja zadeklaruje wolę realizacji na terenie danej organizacji zasad bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
3.3. Członkowie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach Klubu.
3.4. Członkostwo uzyskuje się w wyniku wypełnienia deklaracji członkowskiej i uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Klubu. Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się w Załączniku nr 2 niniejszego Statutu.
3.5. Członkostwo Klubu jest bezterminowe, o ile Członek nie zostanie skreślony z listy Członków.
3.6. Ewentualnego skreślenia z listy Członków dokonuje Kapituła Klubu, po porozumieniu się z danym członkiem. O dokonaniu skreślenia Kapituła informuje pisemnie Zarząd.
3.7. Członkowie o szczególnych zasługach dla Klubu lub inne osoby, mogą być wyróżnieni Członkostwem Honorowym, na wniosek: Zarządu, Kapituły Klubu lub Członka Klubu. Członkostwo Honorowe jest przyznawane przez Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
3.8. Członkostwo Honorowe jest bezterminowe.
3.9. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą śmierci Członka Klubu, jego pisemnej rezygnacji lub skreślenia.
3.10. Skreślenie Członka Klubu dokonywane jest w przypadku rażącego naruszenia zasad określonych statutem, a w szczególności obowiązków Członka Klubu wymienionych w punkcie 4.3. lub ogólnych zasad współżycia społecznego. Skreślenie Członka Klubu dokonuje Kapituła Klubu.

Artykuł 4. Organizacja.

4.1. Władze klubu.

4.1.1. Władze Klubu stanowią Zgromadzenie Członków, Zarząd i Kapituła Klubu.
4.1.2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez Zgromadzenie Członków na okres trzyletniej kadencji.
Liczbę kolejno sprawowanych kadencji ogranicza się do dwóch, a następny wybór
do Zarządu wymaga przerwy trwającej minimum jedną kadencję.
4.1.3. Członków Kapituły wybiera na okres trzyletniej kadencji Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Liczbę kolejno sprawowanych kadencji każdego z Członków Kapituły ogranicza się do dwóch, a następny wybór wymaga przerwy trwającej minimum jedną kadencję.
4.1.4. Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, przynajmniej co dwa lata.
4.1.5. Zgromadzenie Członków w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd lub grupa, co najmniej 20% Członków Klubu w dowolnym terminie, po podaniu przyczyny i pełnego porządku Zgromadzenia Członków.
4.1.6. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i Sekretarza.
4.1.7. Kapituła Klubu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
4.1.8. Członkowie Honorowi wchodzą bezterminowo w skład Kapituły Klubu.
4.1.9. Funkcji we władzach wybieralnych nie można łączyć.
4.1.10. Zarząd Klubu zajmuje się:

 • dokumentacją Klubu,
 • organizacją Zgromadzeń Członków,
 • organizacją Zebrań i Spotkań Klubu,
 • działalnością bieżącą w zakresie punktu 2.2.

4.1.11. Kapituła Klubu zajmuje się:

 • rozwojem personalnym społeczności klubowej,
 • działaniami związanymi z kształtowaniem poziomu merytorycznego aktywności Członków Klubu,
 • wspiera i animuje działalność bieżącą w zakresie punktu 2.2.

4.2. Prawa członków klubu.

4.2.1. Członek Klubu ma prawo czynnie uczestniczyć w działalności Klubu.
4.2.2. Członek Klubu ma prawo wybierać i być wybierany do władz Klubu.

4.3. Obowiązki członków klubu.

4.3.1. Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Statutu.
4.3.2. Członek Klubu ma obowiązek wspierać w swoim środowisku dążenia do podwyższania poziomu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
4.3.3. Członek Klubu jest zobowiązany do podwyższania swoich kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.4.3.4. Członek Klubu ma obowiązek czynnie uczestniczyć w działaniach Klubu i wspierać jego rozwój.

4.4. Zebrania.

4.4.1. Zebraniami Klubowymi są zgromadzenia, w których udział biorą wyłącznie Członkowie Klubu.
4.4.2. Zebrania służą uzgodnieniom bieżących spraw klubowych, wymianie informacji merytorycznych pomiędzy Członkami Klubu i podnoszeniu kwalifikacji.
4.4.3. Zebrania organizuje Zarząd.
4.4.4. Aby zebranie posiadało status Zgromadzenia Członków musi zostać zwołane wobec spełnienia następujących warunków formalnych:

 • powiadomienie pisemne wszystkich Członków Klubu z wyprzedzeniem 1 miesiąca,
 • podanie przyczyny zwołania,
 • podanie szczegółowego programu Zgromadzenia, wraz z tytułami proponowanych uchwał.

4.5. Spotkania (Sympozja).

4.5.1. Spotkaniami Klubowymi są zgromadzenia, w których udział biorą Członkowie Klubu oraz zaproszeni goście.
4.5.2. Spotkania służą popularyzacji działalności i idei Klubu oraz wymianie doświadczeń w szczerszym gronie personalnym. Mają one zatem charakter ściśle merytoryczny.
4.5.3. Spotkania organizuje Zarząd, przy współpracy z Kapitułą Klubu.

4.6. Sekcje Techniczne.
4.6.1. W ramach Klubu „Paragraf 34” powołuje się do działania trzy Sekcje Techniczne:

 • Sekcja Techniczna - „Etyka, prawo i zarządzanie”
 • Sekcja Techniczna - „Maszyny i Urządzenia”
 • Sekcja Techniczna - „Instalacje Przemysłowe”

4.6.2 Przewodniczących Sekcji Technicznych powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Klubu „Paragraf 34”, a zatwierdza Kapituła Klubu „Paragraf 34”zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4.7. Regulaminy
4.7.1 W celu utrzymania jednolitej formy Statutu Klubu „Paragraf 34” i jednoczesnej płynnej regulacji bieżących kwestii organizacyjnych do Statutu Klubu „Paragraf 34” dołączone są Regulaminy.
4.7.2 Inicjatywa opracowywania i wnioskowania regulaminów należy do:

 • Zarządu Klubu „Paragraf 34”
 • Kapituły Klubu „Paragraf 34”
 • Przewodniczących Sekcji Technicznych Klubu „Paragraf 34”
 • Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum
 • Grupy co najmniej 20% członków Klubu „Paragraf 34”
4.7.3 Treść całego Regulaminu (jako bloku) zatwierdza w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Klubu „Paragraf 34” zwyczajną większością głosów.

Artykuł 5. Klub nie prowadzi działalności finansowej.

Artykuł 6. Postanowienia końcowe.

6.1. Pierwsze Zgromadzenie Członków jest Zgromadzeniem Założycielskim, nie podlega zasadom zawartym w punkcie 4.4.4 i jego uczestnicy są nazywani Członkami Założycielami.
6.2. Zgromadzenie Członków ma prawo zmieniać Statut Klubu większością 2/3 głosów ważnych w głosowaniu tajnym.
6.3. Zgromadzenie Członków ma prawo rozwiązać Klub większością 2/3 głosów ważnych.
Załączniki:
Typ Plik Rozmiar
  Statut_klubu_po_V_zgromadzeniu...  33.00 KB 

kategoria: Statut

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.7/10 (177 głosów)

Komentarze (0)
Zostaw komentarz: